Lamacentrum Hády

Výroční zpráva 2015

ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

Výroční zpráva za rok 2015

 

 

Finanční rozvaha (v tis. Kč):

 

Hospodářský výsledek (v tis. Kč):

 

Jižní Hády:

Vrch Hády se nachází na východním okraji Brna a spadá již do jižní části Moravského krasu. Vzhledem k poloze, klimatickým a geologickým podmínkám a působení člověka se na jižních svazích Hádů vyvinula a zachovala vzácná společenstva kulturní stepi.

Od začátku 20. století však došlo k postupnému otevření několika lomů a těžební prostor byl definitivně zrušen až v roce 1998. Těžba v jednotlivých částech lokality ovšem ustala již o řadu let dříve a začaly i první rekultivační práce. Lom Džungle byl částečně zavezen, v Růženině lomu se podařilo prosadit unikátní přírodě blízkou rekultivaci a etážový lom byl více méně ponechán přírodní sukcesi.

I přes odtěžení značné části přírodně cenných ploch, zůstávají Hády lokalitou mimořádného přírodovědného významu v nadregionálním měřítku. Neopomenutelný je také význam rekreační.

Většina území Hádů dnes požívá zákonné ochrany. Rozkládá se zde NPR Hádecká planinka, PP Kavky, PP Velká Klajdovka, VKP Odvaly a EVL Růženin lom.

 

Naše organizace:

Pozemkový spolek Hády vznikl na podzim roku 2000 jako základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Vznikl tak samostatný subjekt umožňující o vzácné území efektivně programově pečovat. Dlouhodobým cílem Pozemkového spolku Hády je zajistit optimální využívání lokality Hády tak, aby byla zachována a dále rozvíjena její jedinečná přírodní hodnota, ale zároveň umožněno šetrné rekreační využití části území, a to zejména k ekovýchovným aktivitám.

Pozemkový spolek Hády je dnes vlastníkem lomu Džungle a větší části pozemků v etážovém lomu. V dlouhodobém pronájmu na dobu neurčitou má pozemky v PP Kavky, EVL Růženin lom a plochy v PP Velká Klajdovka a bezprostředním okolí.

 

Přehled činností ZO ČSOP PSH v roce 2015:

Management spravovaných území

Ve všech spravovaných územích byl v roce 2015 prováděn management pro uchování a podporu zdejších přírodních hodnot. Jednalo se zejména o sečení stepních ploch v PP Kavky, PP Velká Klajdovka, EVL Růženin lom a přilehlého okolí. Posečená biomasa byla z ploch odvezena a zčásti zlikvidována, zčásti využita jako krmivo pro zvířata chovaná v Lamacentru. Dále byla prováděna prořezávka přehuštěných dřevin a likvidace nežádoucích invazních rostlin. Velký prostor byl věnován zejména odstraňování výmladků topolu kanadského z etážového lomu. Vegetace na dně lomu Džungle byla nadále udržována řízenou pastvou. Množství prací bylo možné v roce 2015 realizovat díky získaným grantům, zejména z EHP fondů (viz dále). V rámci tohoto projektu byl vytvořen také obsáhlý plán péče o území jižních Hádů. Průběžně byl monitorován vývoj vegetace a zejména výskyt a početnost vzácných druhů rostlin. Získávané informace jsou využívány při vyhodnocování dosavadního managementu a plánování další péče.

 

Působení na veřejnost, ekovýchova

Hlavním prostorem pro komunikaci naší organizace s veřejností je od roku 2011 Lamacentrum Hády v lomu Džungle. Lamacentrum vzniklo jako místo propojení lidí, přírody, zážitku a poznání. V unikátním prostoru dnes funguje zázemí pro návštěvníky Hádů oživené o zajímavá zvířata (lamy alpaky, ovce, kozy), která výborně slouží také při zážitkově-vzdělávacích programech pro děti. V roce 2015 jsme pokračovali v realizaci programů pro organizované skupiny a návštěvníkům z řad veřejnosti jsme se věnovali během pravidelných otevíracích hodin. V roce 2015 jsme navíc výrazně prodloužili otevírací dobu – v létě z 10 na 16 hodin týdně. V hlavní sezóně (duben–říjen) otevřeno sobota i neděle 10–18 hod., v březnu neděle 13–17 hod. a v zimě (listopad–únor) neděle 13–15 hod. Pokračovali jsme také v pořádání větších tematických akcí zaměřených na rodiny s dětmi – mj. tradiční jarní a podzimní exkurze v hádeckých chráněných územích, Setkání s přírodou, stříhání oveček aj.


Návštěvnost Lamacentra Hády a realizované výukové programy za rok 2015:
Mateřské školy: 26 výukových programů, 628 dětí
Základní a střední školy: 20 výukových programů, 414 dětí
Kroužky, CVČ, tábory a soukromé skupiny: 32 výukových programů, 560 dětí
Návštěvníci v otevírací době:  10373 osob
Výukové programy v rámci projektu "Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství": 
Mateřské školy: 10 výukových programů, 242 dětí
Základní školy, 1.stupeň: 16 výukových programů, 350 dětí
Základní školy, 2.stupeň: 20 výukových programů, 235 dětí
Osoby s poruchami autistického spektra: 26 výukových programů, 45 osob


Významné bylo zapojení PSH do společného projektu s organizací Rezekvítek. PSH byl partnerem v projektu „Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství“ podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Projekt sestával ze čtyř klíčových aktivit a cílovými skupinami v jednotlivých aktivitách byly děti z MŠ, nižšího a vyššího stupně ZŠ, veřejnost a osoby s poruchou autistického spektra (autismem). Aktivity zajišťované PSH se odehrávaly v terénu, byly zaměřené na poznávání přírody a speciálně přírody bývalých lomů. Ke každé aktivitě byla zpracována podrobná metodika dostupná na našich webových stránkách. Projekt běžel od srpna 2014 do dubna 2016.

 

Získané granty a dotace na projekty v roce 2015:

 • Nadace VIA – Druhá šance: Lamy přináší radost handicapovaným a nemohoucím

 • Nadace Veronica – Společně pro Brno: Ekovýchovné prvky na akcích Lamacentra Hády

 • ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Podpora vzniku a rozvoje pozemkových spolků: Podpora managementových opatření na pozemcích spravovaných ZO ČSOP Pozemkový spolek Hády

 • ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity: Pastevní management v lomu Džungle na Hádech

 • ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity: Podpora stepních společenstev jižního svahu Hádů a výsadba na deponii zeminy

 • ČSOP ve spolupráci s MŽP a LČR – Ochrana biodiverzity: Ornitologický a herpetologický výzkum dobývacího prostoru lomu Mokrá

 • Jihomoravský kraj: Akce EVVO na Hádech pro školy a širokou veřejnost

 • Statutární město Brno (OSP MMB): Nedej se, přidej se!

 • Statutární město Brno (OŠMT MMB): Zážitkově-vzdělávací programy v Lamacentru Hády pro mateřské, základní a střední školy

 • Statutární město Brno (OŠMT MMB): Zvířata v novém prostředí – zábavně poznávací víkend na Hádech

 • Statutární město Brno (OŽP MMB): Fotostromy prezentující dětem i veřejnosti vzácné druhy rostlin a živočichů na Hádech

 • Statutární město Brno (OŽP MMB): Péče o suchomilnou vegetaci lomů na Hádech

 • Statutární město Brno (OŽP MMB): Podpora brněnských dobrovolníků

 • Městská část Brno-Líšeň: Úklid chráněných území v lokalitě Hády

 • Fond pro NNO, EHP: Spojme síly, vraťme brněnské přírodě její bohatství podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 • EHP: Ochrana našich nejohroženějších biotopů – mokřadů a stepí – prostřednictvím pozemkových spolků společný projekt subjektů ČSOP včetně PSH na období 2015–2016podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.eeagrants.cz.

Činnost naší organizace dále podpořili svou prací dobrovolníci a drobnějším finančním či hmotným darem několik jednotlivců/firem.

 

Poděkování:

Děkujeme všem, kteří s námi v roce 2015 nějakým způsobem spolupracovali a jakkoliv podpořili naši činnost.

Vedle institucí a společností, které podpořili některé z našich projektů, děkujeme především drobným dárcům a všem našim dobrovolníkům, mezi kterými musíme vyzdvihnout členy Klubu geocacherů Brno. Velký dík pak patří MVDr. Táně Husákové za ochotnou pomoc a cenné rady. Za příspěvek na výukové programy děkujeme firmě HARTMANN – RICO a.s.

TOPlist